Principal From To
Mrs. C.V. Shanthy 22/06/2005 24/06/2016
Mr. P.V. Varghese, Vice principal 25/06/2016 24/07/2016
Mr.M.G. Aravindakshan 25/07/2016